>c7faxA_
DVTNATLETTGKELTETYXEXLNGDVVEVSIANEERIVSLLSSLASANVTLKQLIGTKIGVAVGQFLSDGFPPHIVRFSKGILDYWFRQLPEEVQKQLLAKRA