>c7f3wD_
ILAPIPSPPKHPQYGHLHYLAGDAPVLNFFQLARQIPEGLFQLDIQGRTLIQAYDPNLVAELTDERRFQKRVHPAYTNIRNLGGDGLFTSDSFEPNWGKAHRILLPAFSQRAMKGYFGQMLEVAQALVGKWERTQGQDVRVADDMTRLTLDTISLSGFDYRFRSFDKDELHPFLQALARAMHHTMTMFSEADRAYWADIASMNELVDEVDLLGLMLNATDPETGERLSDENIRYQVMTFLIAGHETTSGLLAFTLYLLLRHPHVLAQAYAEVDRLLPGDAVPTYDTVMRLDVIPRILDEALRFWSTIPNYAVTALQDEVIGGKYEIRKGQQLALLIPALHRHPAAWTNPDEFDIDRWTSENRRTHHPAAYKPFGNGMRACIGRQFALTEAKLALLLILQKFALSDPYDYHLKVKQSLTIKPEDFALRVRERRPHERFSVP