>c7f1eA_
TSEEEEKLKRDQTLVSDFKQQKLEQEAQKNWDLFYKRNSTNTREFEELRSCREFEDQKLTMLEAGCGVGNCLFPLLEEDPNIFAYACDFSPRAIEYVKQNPLYDTERCKVFQCDLTKDDLLDHVPPESVDVVMLIFVLSAVHPDKMHLVLQNIYKVLKPGKSVLFRDYGLYDHAMLRFKASSKLGENFYVRQDGTRSYFFTDDFLAQLFMDTGYEEVVNEYVFRETVNLCVPRVFLQSKFLKPP