>c7eykA_
SXLQSNEYFSGKVKSIGFSSSSTGRASVGVXVEGEYTFSTAEPEEXTVISGALNVLLPDATDWQVYEAGSVFNVPGHSEFHLQVAEPTSYLCRYL