>c7ewmA_
IHVVGRCQTLEKSYLRLTSEPNPDLIRPPNILQKMYCLLMDKYQSKTATYTYLCDQFKSMRQDLRVQMIENSFTIKVYQTHARIALENGDLGEFNQCQNRIMALFENPTIPKKSYSEFICYSVLYSMLTEDYPSISHLKLKLIDDGSSEILEDEHVKMIFELSDMKLVGNYHYFMKNYLKLHKFEKCLINSFLNLEKLIFLTIICKSYNQVNLDFVKSEFNFNSIEETTNFLNEQNLTEFILNKQITDSNGKSSNIKILNTKGCRVQLIQNY