>c7eu3I_
PMVTGFMSYGQQTIRATRYIGQSFITTLSHTNRLPITIHYPYEKSITPERFRGRIHFEFDKCIACEVCVRVCPIDLPVVDWRFEKDIKRKQLLNYSIDFGVCIFCGNCVEYCPTSCLSMTEEYELSTYDRHELNYNQIALSRLPISIMGDYTIQTIRNSSESKIN