>c7esiA_
CDVEAFTSNSSNDVLNAIKTQGASCVNALFSAESRIQEAAFESGHMYNIAKHTTDLAKAYAGGGSDELEALFLYLRAGYYAEFYNSKVSFLSWVTPAVKEAVDAFVNNANFYENSDPHGKVLSEVIITMDSAGLQHAYLPQVTQWLTRWDSQYAQNWYMRNAVNGVFTILFGGQWNEQFVQTIGNQTELAKALGDFALRSSAIGASDEFMAANAGRELGRLTKYSGSASSTVKSKLTEIFAQYEMYGRGDAIWLGAADTVSYYADCSDYGICNFESQLKGLVLSQSYTCSPTIRILSQNMTQDQHVAACSKMGYEEGYFHTSLETGRQPVADDYNTQLQVNIFDSSDDYGKYAGPIFNISTNNGGMYLEGDPATPGNIPNFVAYEAPYANPDHFVWNLEHEYVHYLDGRFDLYGGFGHPTERIVWWSEGIAEYVSKENDNQAAIDTIKDGSTFTLSEIFETSYDGFDVDRIYRWGYLAVRFMFERHKDDVNQMLIETRQGNWANYKATINQWAILYQSEFEQWQQALVLEHH