>c7epnB_
MVSTRETVNELLRRIAAGDPGRIAELYAEEVSWKLSWPAGDHMGVVPWIQQRSTRAGVEEHFRLIADHHVAKQSSAEVFSVLVDGADAVVLGELRNTAGPTGRSYEAPFALHLTVENGLVTRHHVYEDSLAVFRAFA