>c7el1E_
SVKYISNMSKQEKGYRVYVNVVNEDTDKGFLFPSVPKEVIENDKIDELFNFEHHKPYVQKAKSRYDKNGIGYKIVQLDEGFQKFIELNKEKMKENLDY