>c7efyA_
VHMLYINAEVNGISIKAFVDSGAQTTIMSKKCAEKCNLVRLIDYRFSKIVGKIHVAQMKIGNSFFPFSITVLEESHVDFLFGLDLLKRYQCCIDLHQNALIIGDEKVQFLSES