>c7eebM_
MRWRDRIAVLCFPPGLMLTVAALILFFIHMGVFASDVHNFCVIHNYDHMSFRYTVVLIFSQVISIGWAAMGSLYAEMTGDKFLRCFALTILILNGAMFFNRLCLEFLAINYREERH