>c7eebI_
MKLTPGCFLWYLYMDKIYCLLSLRNVKALMVYFHLLDVHHRNTLNDVLFFHFLQHVTNLNKSQIGMIFDLLDWTAVGEIGFDQFYVLICILLAHQDHLEDHFMYRHSRPVFELLDLDGEMNIGAANFQNYRFLFNIKKQELRDLFHDFDITGDRLLNYKEFKLYTIFCTDKSID