>c7ec1B_
SMNYFVGNSLGVNLTGIEKAIINRLNLFKEMGRPAQCVFLSWNRYLYRNAQNYITSSDYINMYDFFQEATYLERNEPFDWLSYWTDECHYTLKHVENSHDFRIYDQERFLMYAHFQDPKYRILDYVNHFDSQRRKVKRDFYDVRGFLSCSRILVDKQQTLCEFFYNPEGDTKLEKYFSYPEVQKIIVYYANKQYFFNNETELGAFFIKQLYQHGDLFFSDRNVYTAPIFNLTPESIPVVAVLHSTHIKNIDALDSSPFKNVYKAMFENLSRYRAIIVSTEQQKLDVEKRINHTIPVVNIPVGYSETIDTPVQTLDQRSVKLISVARYSPEKQLHQQIELIKRLVSYVPKIELHMYGFGSESKKLNELIQKYGLENHVYLRGFLSNLDQEYSDAYLSLITSNMEGFSLALLESLAHGVPVISYDIKYGPNELITSDFNGYLITKNDEDALFDKVKYVIDHPEVQQRLSKGSLAKAQQYSKASLIKQWDQFVRLILEHHH