>c7dvnA_
MDKRIQEAVSLFEEVLIYGTERVIRSVDDPLWREYSPEQMQVLKLIYKEITSGRLAILQGVHKSAISNRLKKLIEKEVISIKILVLTALGETVIKQSDAVLHEYIGKLMTNKVDDQEIEQFLVTFRKLKEILKMN