>c7dkhE_
YPSXEWPTSLDIPLKASEELVGIDLETDLPDDPTDLKTLLVEENSEKEHWLTIALAYCNHGKTNEGIKLIEXALDVFQNSERASLHTFLTWAHLNLAKGQSLSVETKEHELTQAELNLKDAIGFDPTWIGNXLATVELYYQRGHYDKALETSDLFVKSIHAEDHRSGRQSKPNCLFLLLRAKLLYQKKNYXASLKIFQELLVINPVLQPDPRIGIGLCFWQLKDSKXAIKSWQRALQLNPKNTSASILVLLGEFRESFTNSTNDKTFKEAFTKALSDLNNIFSENQHNPVLLTLLQTYYYFKGDYQTVLDIYHHRILKXSPXIAKIVLSESSFWCGRAHYALGDYRKSFIXFQESLKKNEDNLLAKLGLGQTQIKNNLLEESIITFENLYKTNESLQELNYILGXLYAGKAFDAKTAKNTSAKEQSNLNEKALKYLERYLKLTLATKNQLVISRAYLVISQLYELQNQYKTSLDYLSKALEEXEFIKKEIPLEVLNNLACYHFINGDFIKADDLFKQAKAKVSDKDESVNITLEYNIARTNEKNDCEKSESIYSQVTSLHPAYIAARIRNLYLKFAQSKIEDSDXSTEXNKLLDLNKSDLEIRSFYGWYLKNSKERKNNEKSTTHNKETLVKYNSHDAYALISLANLYVTIARDGKKSRNPKEQEKSKHSYLKAIQLYQKVLQVDPFNIFAAQGLAIIFAESKRLGPALEILRKVRDSLDNEDVQLNLAHCYLEXREYGKAIENYELVLKKFDNEKTRPHILNLLGRAWYARAIKERSVNFYQKALENAKTALDLFVKESSKSKFIHSVKFNIALLHFQIAETLRRSNPKFRTVQQIKDSLEGLKEGLELFRELNDLKEFNXIPKEELEQRIQLGETTXKSALERSLNEQEEFEKEQSAKIDEARKILEENEL