>c7dfxA_
SFVDLGISTQRKIVYELYFAVKYLSKNKVGAIITLQRNILLDSLRTDGVKIDSLINSSLLIAIFQKSSPLHDGAVIIVDDRILYASTYFSVSESTLEDRYGARHRAALGISEVSDSITVVVSEQSGEVVIVRDANFFKVTNLETFTEVLTKELNSS