>c7db5A_
NRNAFTGVSKQGLNRWKKNTFGXFIHWGLYCHRDLAGYYQGQYYDIISEWLPHFARIPXRDYKEYASDFNPSEFDADQVTALAKTAGXNYXVVTAKHHDGFAXYHSPSHPFNITDATPFKRDPVAELSQSCRHKDLDFGLYYSHVIDWENENAVSKAPNDWDFNPDQANYQEYWNNKCLPQVNELLEQYGDLCSLWFDXGGFDVQEEADHVRRIGELXALIRKKQPDAVVNSRVTAPECEYQLDWDIKTGHDNYXEPLYIKPYYWEGIATSNDNWGYSRNDNNTKSSKDLINQLCSVVSRGGNFLLNITLDHNGRIPQSLVRLLSEIGQWXQVNQEAVIDTEATPLQTGFNWGVVTHRPATNKLYLHVQRQPEQNVICLHSLNNRIKQVRLLDNQIKGHVSYLQKTHTDTGITASTLNLQLGHNYDRXPLVIELEYDGELDINPIVHQDRLAKVRLDTLNIAHFDPEKLTYRWTFQIQSPGRFALDLVSLETXHHKDPQWVHNGKTGRISCGGQSWEFELNLDKTDTNDAQVPWKNIHSRLGELHFPQAGEYTLEFSELPLAIDQSEKYGQDYINLEYLQLGPRLA