>c7crwB_
RMIPAVGHFIPITSITLIYYRLYLEDITFHLYLVPNDCTIRKAIDEEELKFQFVRINKPPPVDALYVGSRYIVSSSKEVEILPKELELCYRSPRESQLFSEIYVGNIGSGINLQLTDKKYMNLIWEALLKPGDL