>c7by1B_
SQRKAQVRGLPRAKKLEKLGVFSACKANETCKCNGWKNPKPPPAANLSELCRSCEHPLADHVSHLENVSEDEINRLLGMVVDVENLFMSVHKEEDTDTKQVYFYLFKLLRKCILQMTRPVVEGSLGSPPFEKPNIEQGVLNFVQYKFSHLAPRERQTMFELSKMFLLCLNYWKLETPAQFRQRSQSEDVATYKVNYTRWLCYCHVPQSCDSLPRYETTHVFGRSLLRSIFTVTRRQLLEKFRVEKDKLVPEKRTLILTHFPKFLSMLEEEIYGANSPIWESGFTM