>c7bxcH_
AMKNVLCFGDSNTYGYDPAGMRDGTAVRYAQDVRWCGVAQRDLGEGWHVIEEGLNGRTTVRDDMCHLDTNLNGIRALPMLLEAHKPLDAIVIMLGTNDCKTVFNVTASDIARGAMALIRAVRAFPWTDAAPCPRILLMAPIKIKPQIADVYMTDFDEHSVEASEHFGEYYAHVAEQFGCDFLNAAEFAEPGDIDYLHMMPESHESLGHAVAAKLQEMLGE