>c7boyv_
LISQSIKNLKGGISQQPDILRYPDQGSRQVNGWSSETEGLQKRPPLVFLNTLGDNLGQAPYIHLINRDEHEQYYAVFTGSGIRVFDLSGNEKQVRYPNGSNYIKTANPRNDLRMVTVADYTFIVNRNVVAQKNTKSVNLPNYNPNQDGLINVRGGQYGRELIVHINGKDVAKYKIPDGSQPEHVNNTDAQWLAEELAKQMRTNLSDWTVNVGQGFIHVTAPSGQQIDSFTTKDGYADQLINPVTHYAQSFSKLPPNAPNGYMVKIVGDASKSADQYYVRYDAERKVWTETLGWNTEDQVLWETMPHALVRAADGNFDFKWLEWSPKSCGDVDTNPWPSFVGSSINDVFFFRNRLGFLSGENIILSRTAKYFNFYPASIANLSDDDPIDVAVSTNRIAILKYAVPFSEELLIWSDEAQFVLTASGTLTSKSVELNLTTQFDVQDRARPFGIGRNVYFASPRSSFTSIHRYYAVQDVSSVKNAEDITSHVPNYIPNGVFSICGSGTENFCSVLSHGDPSKIFMYKFLYLNEELRQQSWSHWDFGENVQVLACQSISSDMYVILRNEFNTFLARISFTKNAIDLQGEPYRAFMDMKIRYTIPSGTYNDDTFTTSIHIPTIYGANFGRGKITVLEPDGKITVFEQPTAGWNSDPWLRLSGNLEGRMVYIGFNINFVYEFSKFLIKQTADDGSTSTEDIGRLQLRRAWVNYENSGTFDIYVENQSSNWKYTMAGARLGSNTLRAGRLNLGTGQYRFPVVGNAKFNTVYILSDETTPLNIIGCGWEGNYLRRSSGI