>c7bnyC_
PTLHILLQFNHRGLEARIFRHGQLWAETHAEVVLRSKTKQISFLSNGSYPSMDATTPLNPWKSTYQAVLRAEPHRVTMDVYHKRIRPFRLPLVQKEWRTCEENVFGLYHVFETHYAGYFSDLLIHD