>c7bb8B_
ASYVVNNENIDKDGRQAYTGSYSLNDQRTFTTIDNRTNQDEQTTATLKYDGKKAQVWVADQYITDKQAQNIGREFDERIDPLIENNFGEPSDVDNNGKVNILVYDIKDNYDQTGTYIGGYFHPRDLYNVRGSNHSEIFYMDTYPSMGTDRQHLNESQIYSTLAHEYQHMVNANENLFKEQSQEEMDPWLNEALSMASEQMYLNAPLNSRIDYYNNSKSIAYGHSLIRWDEQGDTLSNYSLSYLFIEYLKKQSDNGEQVFKELINDPGDTNTALQNAIHEHVDPNLSLSKFMTNFRIALVKKENSGPYGFKGDADFNNVHPQPISQIPETLAPQGSVLFQTNQDFNVPNDKDEDISYNKVN