>c7ay2E_
TCYLNSILQVLYFCPGFKSGVKHLFNIASYELICSLQSLIISVEAQEVLQCILGNIQETCQLLKKEELVEKLFQGQLVLRTRCLECESLTERREDFQDISVPTLRWAISQFASVERIVGEDKYFCENCHHYTEAERSLLFDKMPEVITIHLKNTPLLTPLKLSLEEWSTKPTNDSYGLFAVVMHSHYTASVKVTPYLLFYKKL