>c7ay2B_
ENLLPFVGLNNLGNTCYLNSILQVLYFCPGFKSGVKHLFNIISRKKLASYELICSLQSLIISVEQLQASFLLNPEKYTDELATQPRRLLNTLRELNPMYEGYLQHDAQEVLQCILGNIQETCQLLKKEEVKNIGFELVEKLFQGQLVLRTRCLECESLTERREDFQDISVPVQEDEMKTLRWAISQFASVERIVGEDKYFCENCHHYTEAERSLLFDKMPEVITIHLKCFAASGLGGLSKINTPLLTPLKLSLEEWSTKPTNDSYGLFAVVMHSGITISSGHYTASVKVTDEQSLKEYEGKWLLFDDSEVKVTEEKDFLNSLSPPTSTPYLLFYKKL