>c7ardi_
VDSQAEWYAEYDKLEKARQKRRIWKWRDSDSRDEYAINAEEPVIYIRSSLFGRTEVDPTGKNTNRNHQYLYNLKVLGHKTYTRRDPNELQKAQAEVDTLSAAGRLGPLSPF