>c7ardc_
VPEPPYAKYLANKSHYCPPDFHYSREIYAPYGGYFNDPKGWRTNTAIATLVMLAGAYAVFCFGNAREERLRAPKGWIPSQLWNDNVPTPVDYRGKVL