>c7ardW_
MTSRFAYVTCQKARNLYLEACRCLPFIHRLHKLEEITSLKEMRLIIKDKFRVNSPVTDSRVTDLLIFKGREELETYLFMYKQRHHAITEYIEPYQIKKLLIERKSSNSAFLDSFYEKAYPLVHSKYA