>c7ardR_
AEKNKIPETVGGAAFKGDLRGTSAVGLGDGLYSHTSKWMQGNGKSPMDYINEVEPIKVKGLVVASHGSDDPALGCPVEYISLKGTSYENPAVCKYTGNRYYSDCWKHG