>c7ardO_
DHDHYTPPKTVFEDTITINVLDYDGKKHAVKALIGTPLNKALVEYGFSSTYFFPNMGYYTQHISDAHVFIPEEYWKYVENVDLKTDDAEAIKLMFKLVVQDYQRETSFFASYLTLNKEMDNMTIGFGPIKPWHITPKWSFNGHHNVKDRMFDRLETGPFIE