>c7ardE_
TNSTDVFNVHHDTPENNKDTKFDFTEANYKLVNKIMSNYPSNYKASAMIPLLDLAQQQNGGVVSLAVMNRVAQILEVPPIKVYEVATFFTMFNRSKMGKYHVCICGTTPCRLQGAQKIEEAITKHLGVGIGQTTADGTFTLGEMECMGACVNAPMIAVADYRNGVEGFSYNYYEDLTPQDAVNILEKLKKGEKPKLGSQHRQTAEPAGAVVGDKWIPSSGEQTLMGELPGPYCRD