>c7arcQ_
ATAPQDFSLAMKKADEIYSGKTVKAGDIGFSAGVPLETYNRKVRIFCPAKAASQSGLGRTLHPSSKAPQWKIVFENLSKWENPLMGWTSTADPLENVGRSTLLFYTKEEAAAFCAKHGWEYVVDEPNPRKHIRQKRYLGYGDNYSIKRKGVPDLAHLPSNRS