>c7arcP_
STLKPFDLNANNAVRNGPGGRSSIGGVVATVFGANGFIGSYVVNEISKRGNQVVCPYRCNENKVQPLKQMGDLGQVVLLPEFDIHDDEYIRRAISRSNVVINCVGIRQETKNYSYKDVHVDFPTRLAKIVAESGKVERFIQVSEMGADVSHASRRLQTKAVGDEAIMKYIPDATIIRPGNVVGIEDYFYNNLIFQLSYTIVAPVINNGANKVQPTYILDVADAVVKILKDKKTSGKTYYLGGPETLTMRQIYDHLIDTLRLSNDDTVNLRYELAKMLYKPLDTLRTKLPEFPFLGFMMSSDYAEEQVADSVAPAGSLGYKDLSISPAKVTEGLAIEGVRFIRVGGYD