>c7ar9x_
VNFYDAPNGPAVEQVKIEDEWYNRQRTEFNILNKQPSKADDVFIAPNAVVCGDVDLYQKVSIFFGAVVRGDLNTIRIGENSTILDKAVVHAASTSPTGLNAATIIGSNVTVEPHAVLRSCRIGDNCIVGARSVVCEGAIMHPESVLAPGSVLAPGRQIPSGELWAGSPAKFVRKLTYYETSNVIRESAEHYYDIATGFRNETFDHGSAWRDAEAYRQKLVDYKEYNWVNYREQKYVMRLQRDAAELEKLL