>c7ar9m_
SSRIAGDTTGKYTPNIFSPETPMDRSFSHVPKNPFWEAWVFRRDNIQREFVWTWQTIFDLATFVGGLYVAMYATASFCSRQNDKRNGYPERNYYFSDSKSNFVIPDEREFY