>c7ar9l_
AGAGGPVKLSPPVDKPLPYNYDFWMDNGIYPGQPIYDGMFGSMVGNMSLEYMAKGWLVLLPILSAPFVYEHCIADDVTRNPFVPRQYPSEVREFLALFKNGFVLNDYSQPDYEEMKRRQSGLLTPIY