>c7ahsA_
MPVTLIKDIENQTVLKDNDAVFEIDIKINYPEIKLSWYKGTEKLEPSDKFEISIDGDRHTLRVKNCQLKDQGNYRLVCGPHIASAKLTVIEPAWERHLQDVTLKEGQTCTMTCQFSVPNVKSEWFRNGRILKPQGRHKTEVEHKVHKLTIADVRAEDQGQYTCKYEDLETSAELRIEAEPIQFTKRIQNIVVSEHQSATFECEVSFDDAIVTWYKGPTELTESQKYNFRNDGRCHYMTIHNVTPDDEGVYSVIARLEPRGEARSTAELYLT