>c6zz6D_
TTNCLTKLQMTIKNITLLRLLDVMVCNIKRYIALLSTIVLFNIESYIMEPVNFLSDLIESLKDTFQEALELLPKYIRNGPFLDDNVTAKLVYIFSDLLMNSFWDNVKRISSDILVSLFGSFDQQRGFIIEELLSHIEKLPTKRIQKKLRKVQNIYITDFTFTLMSMLENINCYSFCNQMNIDLLKNEYKKQEEFLFNIVEHINDTILERFFKNPSALRYVIDNFVQDLLLLISSPQWPVTEKILSSLLKRLLSVYSPSMQVSANIETICLQLIGNIGSTIFDIKCSTRDHEDNNLITLPHFFKSFEECIAYNETIKCRRSATRFLWNLRLGTILIITVDNELKKILEQIKSTIKLDYFSILHAFELLNLYDPYLKLILSLLAKDKIKLRSTAIKCLSMLASKDKVILSNPMVKETIHRRLNDSSASVKDAILDLVSINSSYFEFYQQINNNYNDDSIMVRKHVLRINEKMYDETNDIVTKVYVIARILMKIEDEEDNIIDMARLILLNRWILKVHEVLDQPEKLKEISSSVLLVMSRVAIMNEKCSQLFDLFLNFYLLNKEAHSKEAYDKITHVLTILTDFLVQKIVELNIVDKQNFLNLLAKFADSTVSFLTKDHITALYPYMVSDSDFHYYILQVFRCTFEKLANFKQKFLYDLETTLLSRLPKMNVREIDEAMPLIWSVATHRHDTARVAKACSSCLSHLHPYINKANGKLQRLIYLSTGFARFCFPKGETLYEHITKCLLVLSKDKITHVIRRVAVKNLTKLCGNHPKLFNSRHVLHLLDKEFQSDQLDIKLVILESLYDLFLLEERKSVRNTGVNSTLSSNGVCSALATRFLDNILQLCLLRDLKNSLVAIRLLKLILKFGYTNPSHSIPTVIALFASTSQYIRHVAYELLEDLFEKYETLVFSSLSRGVTKAIHYSIHTDEKYYYKHDHFLSLLEKLCGTGKKNGPKFFKVLKRIMQSYLVQKSIFVLCTNISNITFVSQYDLVSLLKTIDLTTDRLKEVIMDELSGIILIQLSLQDLGTYLLHLYESELKNKQFSAQLENIEQ