>c6zu0B_
DKKAQLIIEGSAPVELPVLSGTMGPDVVDVRGLTATGHFTFDPGFMSTASCESKITYIDGDKGVLLHRGYPIEQLAEKSDYLETCYLLLNGELPTAAQKEQFVGTIKNHTMVHEQLKTFFNGFRRDAHPMAVMCGVIGALSAFYHDSLDINNPKHREVSAHRLIAKMPTIAAMVYKYSKGEPMMYPRNDLNYAENFLHMMFNTPETKPISPVLAKAMDRIFILHADHEQNASTSTVRLAGSSGANPFACIASGIAALWGPAHGGANEAVLRMLDEIGDVSNIDKFVEKAKDKNDPFKLMGFGHRVYKNFDPRAKVMKQTCDEVLQELGINDPQLELAMKLEEIARHDPYFVERNLYPNVDFYSGIILKAIGIPTSMFTVIFALARTVGWISHWQEMLSGPYKIGRPRQLYTGHTQRDFTALKDR