>c6zdfA_
LNNYLHVFYYSWYGNPQFDGKYIHWNHPVLEHWDPRIAKNYPQGRHNPPDDIGSSFYPELGSYSSRDPSVIETHMRQMRSASIGVLALSWYPPDVNDENGEPTDNLVPTILDKAHKYNLKVTFHIEPYSNRDDQNMYKNVKYIIDKYGNHPAFYRYKTKTGNALPMFYVYDSYITKPEKWANLLTTSGSRSIRNSPYDGLFIALLVEEKHKYDILQSGFDGIYTYFATNGFTYGSSHQNWASLKLFCDKYNLIFIPSVGPGYIDTSIRPWNTQNTRNRINGKYYEIGLSAALQTRPSLISITSFNEWHEGTQIEKAVPKRTSNTVYLDYRPHKPGLYLELTRKWSEKYSKERATYA