>c6z1sA_
GDDLTEPKELTDLFEKAKKAVIDRLHEDEKALRARPRCTADKLIFRREYGSLSKDERLAYVNAVKCLQSKPPRTPASVAPGARSRFDDFVVVHIQQTLDIHYSGIFQAWHRWFVYQYEKALRDECGYTGYQPYWDWPKYASAPQDSPLFNGDPYSLGGNGEYVPHDGPVIVPPEGNISLPAGVGGGFVRTGPFANMTVNLGPVGGLADTAPGPQGGLGYNPRGLKRDLGGAMNTRYANYTTVLRLLTQPDVDAFRTVSEGVPYTVEIGPHNGIHYTIGGDPGGDLFTSPGDPAFWVHHAQMDRVWATWQALGLLPPGDPDPARRYTDLGKGDYAHRTWQNSPPSPFAELSDVIDMGYAAPSTTIGAVMSTTEGELCYFYLEGSGGGGG