>c6ynve_
KRKKTSGDLDNYDVLFVGANLGGICSNHFDKDTHGKYKCFVSFDQPINQIYSVRIPYEQQRVRKSEYIHFSKKSINQFTPSEMLAVKEILPEQNAVVLSSGRRIGYNQLVLATGLKHDFSQIKGFYEALEHPEHPVYANRDPETWRSAQHKYSKYISNFKSGDGYFCIPEYPYAGEVECFNFFVSDEVWKWAQHHGALSPKHTFTIVNANEKFVHYCDSADAFIKERLEKRGIRVEYNTKLLEVHQDGQKATFINTKTGEKSVRDYNNLYSIVPSKRQEFLDKAGLTNGNGLLNVDHQTLQHKKYKNIFGLGDAADLPTTKTFWAGWYQIAVVRNNVKRNLQGQTLNAHYDGFSKVPLFTGHQTLTYVAHSYGGVGNWQHLKHNNGGILAWMRYRSWAKGMAKKFQDFYNGARLGPP