>c6yj5q_
SKLISPAELAKRLSSKETKIFDATWYLPTPANVGKNAYDNYMKKRIPGALYFDIDAVNTPSKFPHMLPSPQTFENELTKLGVSSDSPIVVYDTQGVFSGPRLVWTFKVFGHDNVQFLNGFEAYTQLPGIPSRPDAYTWGIWDTQVPGKIDPADPPYKVTKARPELVKSFEDVLAIVEKHNGDGAKIRNEVTFIDARPNGRFTGKDAEPRAELSSGHVPGAYSIAFPEVVENGKFKSPEELKALFASKGIDGSKPIISMCGSGVTACVIDLALEIAGIGSRDTNAVYDGSWTEWAQRAPTKYIVKEE