>c6y41K_
PWRDCLQALEDGHDTSSIYLVKPENTNRLMQVWCDQRHDPGGWTVIQRRLDGSVNFFRNWETYKQGFGNIDGEYWLGLENIYWLTNQGNYKLLVTMEDWSGRKVFAEYASFRLEPESEYYKLRLGRYHGNAGDSFTWHNGKQFTTLDRDHDVYTGNCAHYQKGGWWYNACAHSNLNGVWYRGGHYRSRYQDGVYWAEFRGGSYSLKKVVMMIRPNP