>c6y3zP_
LIVVSIDPMEYIYKPLTHALKKYLPQVEIVSNLPEFDEMKVFHYGDYEQLDMDKLMELPNNYFTNSYIYRKALIRKHFLSHTIQTYTAKNPESILKKAYLESFTIDLDYAEFLDDALDENWELRQELENESQDKWWIVKPSGIRVFKTIEDLQAIFDSFDDEDSQLRHFIIQEYLTNPLLLASMDNRKFHIRCYVVCRGDLQVFVYDRMLALFAAKPFVKDSSVLEFDSIEEIPNERKSNIKEQIHSITNDVFLAAVNVNRLNFQPLPNAFETYGVDFLIDSNYEVKLLEINAFPDFKQTGKDLKNLIDELFDDTVKYCVTPIFNENRNKTDDETDPNFVKVIDYTSN