>c6xweA_
KCVKGCDVALASYYIIPSIQLRNISNFMQSKIVLTNSFDVIMSYNRDVVFDKSGLISYTRINVPFPCECIGGEFLGHVFEYTTKEGDDYDLIANTYYASLTTVELLKKFNSYDPNHIPVKAKINVTVICSCGNSQISKDYGLFVTYPLRSDDTLAKIATKAGLDEGLIQNFNQDANFSIGSGIVFIPGRDQNGHFFPLYSRTGI