>c6xivB_
EKETIKINNIXIHKYTVLYTSNCIXDIYSEEEKITCFSNRLVFLERGVNISVRXQKQILSEKPYVAFRLNGDXLRHLKDALXIIYGXSKIDTNACRSXSRKIXTTEVNKTLLDELKNINSHDNSAFISSLIYLISKLENNEKIIESIYISSVSFFSDKVRNLIEKDLSRKWTLGIIADAFNASEITIRKRLESENTNFNQILXQLRXSKAALLLLENSYQISQISNXIGISSASYFIRIFNKHYGVTPKQFFTYFK