>c6xbcF_
VHDFVGIGLGPFNLGLACLTEPIDELDGIFLESKPDFEWHAGMFLDGAHLQTPFMSDLVTLADPTSPYSFLNYLKEKGRLYSFYIRENFYPLRVEYDDYCRWAANKLSSIRFGTTVTEVRYEDDLYVVTTSAGDVYRARHLVLGTGTPPYIPEACQGLDGDFIHNSRYVQHRSELVKKESITIVGSGQSAAEIYQDLLGEIDVHGYRLNWVTRSPRFFPLEYTKLTLEMTSPEYIDYYRELPEATRYRLTAEQKGLFKGIDGDLINEIFDLLYQKNLAGPVPTRLLTNSSLNSARHENGTYTLAFRQEEQGKDFEIESQGLVLATGYKYAEPEFLAPVKDRLVYDSQGNFDVSRAYAIDVTGRGVFLQNAGVHTHSITSPDLGMGAYRNSCIIRELLGTEYYPVEKTIAFQEFSV