>c6x1lA_
XTNXKLKFDLLLKSYHLSHRFVYKANPGNAGDGVIASATYDFFERNALTYIPYRDGERYSSETDILIFGGGGNLIEGLYSEGHDFIQNNIGKFHKVIIXPSTIRGYSDLFINNIDKFVVFCRENITFDYIKSLNYEPNKNVFITDDXAFYLDLNKYLSLKPVYKKQANCFRTDSENNHDISLTWNGDYWDNEFLARNSTRCXINFLEEYKVVNTDRLHVAILASLLGKEVNFYPNSYYKNEAVYNYSLFNRYPKTCFITA