>c6wt8A_
SQKNYLELIKKVRERSNPDLVQXTKXYSETLSGSKLFSIEYSDVSIYIKESXKGVAPSYTXNSKVAANKVEAHLKKSHGNLVDFERQGSVXTNTHILKENDVDLVQITNKSSEFDHKGLEKALNNTSVLKTEEILNLKKHKENFYQGNQIDDLKYVRLKSELVLSSTYKTVDIEKENSIYVKVTEPERDIDVVTATYYKSVDFXKTNDKSRKGIQIYNKKTGKINDVDYPFLSIERINVKDIISNRRLKNXIRFLKNIKYDCPHIENKGSIRSFHINAICYNIDVKKYEDLHYLDLVSILYQELTNIISNKSYRDNIKSVDGCEYIFEFDCAKKLIEIEFLSQELDSIIADLHNQS